Algemene info

Griekse Taal en Cultuur en Latijnse Taal en Cultuur

De vakken Griekse Taal en Cultuur en Latijnse Taal en Cultuur vormen een samenhangend geheel van taalverwerving Grieks en Latijn, letterkunde, cultuurgeschiedenis, archeologie en filosofie. Goede docenten GTC en LTC hebben niet alleen kennis op al die gebieden, ze zouden ook moeten beschikken over een breed vakdidactisch arsenaal voor een samenhangende kennisoverdracht van deze verschillende aspecten van de Oudheid. Vooral vakdidactische middelen om deze kennis geïntegreerd aan te bieden ontbreken vooralsnog of zijn nog weinig verspreid.

Vanuit Meesterschap GTC en LTC geeft Suzanne Adema graag advies over het aanvragen van beurzen en over mogelijke samenwerkingen tussen wetenschappers, vakdidactici en docenten. Mogelijkheden voor beurzen zijn bijvoorbeeld DUDOC-ALFANWO of het Lerarenontwikkelfonds. Een mogelijke vorm voor samenwerking is een Docentontwikkelteam (DOT) of Professionele Leergemeenschap (PLG). Een notitie over de onderwerpen en mogelijke aanpak in een PLG GTC en LTC is te vinden in dit document: Notitie Professionele Leergemeenschappen GTC en LTC. Geïnteresseerde docenten kunnen contact opnemen met Suzanne Adema.

Onderzoeksonderwerpen
Voor toelichting op de onderzoeksonderwerpen en literatuurverwijzingen, mail naar s.m.adema@uva.nl of download het document GTC en LTC onderzoeksagenda uitgebreid.

Taal- en Cultuurbewustzijn

  • Er is geen omschreven kern voor cultuuronderwijs bij GTC en LTC. Onderzoek naar een geschikt en breedgedragen cultuurcurriculum voor deze vakken is dan ook gewenst, net als onderzoek naar cultuurdidactiek binnen de kaders van GTC en LTC.
  • Hoe stimuleren we leerlingen om na te denken over Griekse en Latijnse teksten? Welke concepten of analysemethoden uit bijvoorbeeld de taalkundige, narratologische of cultuur-historische vakwetenschap zijn geschikt om in het onderwijs te gebruiken?
  • Van een literaire tekst is niet één juiste interpretatie vast te stellen. Bij GTC en LTC wordt dit duidelijk als we de reacties op klassieke teksten door de jaren heen behandelen. Als we dan beter niet over de juiste interpretatie kunnen spreken, hoe moeten we dan in de klas spreken over interpretaties zoals die door leerlingen gegeven worden en zoals ze in het boek gedrukt staan?

Taalverwerving

  • Empirisch onderzoek naar taalverwervingsonderwijs bij de schoolvakken GTC en LTC is er vrijwel niet. Kenmerkend voor taalverwervingsonderwijs in deze schoolvakken zijn de doelen die daarmee beoogd worden: leesvaardigheid en taalbeschouwing. Hoe kunnen we in ons taalverwervingsonderwijs deze beide doelen zo efficiënt mogelijk bereiken?
  • Tekstontsluiting is een tijdrovend en moeilijk aspect in het onderwijs GTC en LTC. Er zijn verschillende didactische benaderingen, maar de effectiviteit van deze benaderingen, individueel en/of in relatie tot elkaar is nog niet systematisch onderzocht.

Interculturele competenties

  • Hoe en op welke terreinen kan vakoverstijgend onderwijs vorm krijgen terwijl de disciplinaire kenmerken van, onder andere, GTC en LTC gewaarborgd blijven? Kenmerkend voor de vakken GTC en LTC zijn close reading van teksten in de brontaal, de afbakening in tijd en ruimte van het terrein en, vooral, de inherente interdisciplinariteit.
  • Stimuleren van interculturele competentie: Welke werkvormen en toetsmogelijkheden kunnen binnen de kaders van de vakken GTC en LTC gebruikt worden om interculturele competentie, de belangrijkste doelstelling van deze vakken, te stimuleren? Op welke manieren kunnen docenten in het v.o. met deze werkvormen en toetsmogelijkheden vertrouwd(er) raken?

Reacties
Het Meesterschapsproject voor Grieks en Latijn is ondergebracht bij de Amsterdamse universiteiten en wordt gecoördineerd door Suzanne Adema. Reacties en suggesties voor de versterking, ontwikkeling en verspreiding van vakdidactische kennis betreffende de vakken GTC en LTC zijn van harte welkom bij:

Dr. S.M. (Suzanne) Adema

Vakdidactisch meester, Universiteit van Amsterdam
Meesterschapsteam: Klassieke Talen